☺ یک فنجان آرامش ☺

گاهی دریا هوس می کند به ساحلش سر بزند برایش مهم نیست که دستش را می گیرد یا نه مهم اثبات وفاداری دریاست....

تیر 92
3 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
12 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
14 پست
شهریور 90
10 پست
تیر 90
15 پست
خرداد 90
9 پست